Akce

Exercicie Velehrad 28.7.2014

Komentář br. Petra Pacifika Klimíčka (formátora)

 

Radost ze stvoření:

Ta první rajská radost - vše je dobré a co je dobré sebou nese (vzbuzuje) čistou radost, lidskou ne zkaženou!Je to radost s dobra a dobrého.

Adam a Eva ještě dosud šťastní a radostní.Avšak čistá radost je vždy trnem v oku  Zlu.To se snaží radost zlikvidovat ze své již pýchou zkažené podstaty pro kterou se jednou už pro vždy rozhodl. První hřích a je po radosti.

Bůh člověka trestá avšak ne opouští!

 

Radost obnovená:

 Bůh  ani po lidském pádu člověka nezavrhuje a nadále o něj pečuje!viz ,,Marnotratný syn“

 Bůh  samo sebou člověka hledá, volá, zajímá se a ptá těch co radost ztratili. Kde jste? I pro nás je dobré se nyní  zeptat. Kde se právě my nalézáme? Jestlipak se neschováváme  před Bohem také?

 Bůh je ze své podstaty dobrý a nositel radosti. To naše důvěra k němu,která je zkažená dalo by se říci nakažená, nemocná  hříchem se mění v nedůvěru a snahu zajistit si radost sama jakýmkoli způsobem. Problém máme především s tím , že si nelze na tomto světě radost zajistit sami. Nějak trvale,čistou radost (která nemá kořeny v bolesti, či ujmy někoho druhého.Tu nezaloženou na vlastním sobectví) a navíc okamžik radosti je tak rychle pomíjivý.A nakonec nám stejně uniká.Nelze si ho podržet!

 

Bůh nás však nakonec nejen hledal, hledá, ale i našel a stále nachází. To se jen někdy nám zdá viděno z naší sebestředné perspektivy, že my nacházíme Boha. A to samo o sobě je velká radost. Pročpak asi? Vše nějak směřuje ke slovům: ,,Komu se mnoho odpouští, ten pak hodně miluje“. A Bůh pak člověka vyučuje a ubezpečuje, že pro nás stále má tu obrovskou čistou radost s dobra, kterou pro nás už jednou přichystal. Která nepomine neskončí a do zástavy dává sám sebe svou věrnost a svůj příslib.

 

Jen si to poslechněme.:

Zdrávas Maria se řecky řekne ,,Chaire Maria“- při čemž chaire znamená v našem jazyce: Buď zdráv, nazdar, ahoj, ale v rozkazovacím způsobu především také ,,Raduj se“ Raduj se Maria milosti plná…

 Pastýřům pak anděl říká:,, Zvěstuji vám velikou radost“.  Radost pro všechny ne jen pro pár vyvolených,, Radujte se,neboť se vám v městě Davidově narodil Spasitel…

 Ano radujte  se - z každého uschopnění k evangelizaci- t.j. nejen  jak si myslíme  nějaká viditelná záslužná a samozřejmě i důležitá činnost.

Ale i to zcela základní -

Laskavý úsměv, přijetí, pochopení, laskavé chování, upřímné a lásky plné obětí, obdarování, překonané strádání, soucit v utrpení i  překonání utrpení samého atd. Tedy služba (a opravdu se nejedná o nějaký masochismus :o). Je zde obsažena radost z vše oblažující Boží přítomnosti.

 Saint Exuperi říká v knížce Malý princ jeho ústy:,,Poušť je krásná tím,že v sobě ukrývá studnu.“

 Po bolesti až na úplný konec všeho má poslední slovo radost!

Je vždy obsažena v konečném Kristově vítězství!

 

Slovy žalmu:  Bezbožný má hodně bolesti. *

                      Milosrdenství však obklopuje toho kdo doufá v Hospodina.

 

Jeremiáš v žalmu praví: ,,Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů!“  Nezapomeňme používat Boží slovo k uschopnění další služby a života s Ním. V tom jedině správném a pravdivém rozhodnutí nemá být pro nás důležitá bolest jako hlavní priorita, ani naše nedostatečnost či ztráta. Jediný a důležitý je dobrý konec skrze Boží milost. Milost Boží jeho láska a naše důvěra k Němu napomáhá k našemu veškerému dobrému s Bohem.

   Jsem venku, promoklý, zmrzlý, sužován skutečným nepohodlím, ale i přes to je radostné, když oblaka přinášejí tolik potřebnou vláhu zemi anebo  naopak žízním a slunce dává potřebné teplo a světlo pro růst všeho.

  Jak vlastně správně hodnotit naše pocity, když jsme promočení na kost a nebo prožíváme muka žízně. Což pak to není vůči celému systému stvoření jen pár osobních problémů i když nakonec mohou skončit zcela fatálně! Lidský život má jistě obrovskou cenu a přesto každou vteřinou umírají další a další lidé a Bůh o každém zvlášť ví nejsou mu lhostejní. Čím však by byl lidský život zcela bez Něj bez Boha.  Jaký by byl smysl jeho naplnění? Tolik moc je důležité přebývání s Bohem Otcem a náš život s Ním.

  A jsme opět u marnotratného syna. Vzpomeňme na rozhovor syna  s Otcem, toho co se navrací ve chvíli jeho návratu. I toho co zůstal po otcově boku.  A pak přichází život s Otcem - věčný. Obrovská nedozírná radost, že to vůbec jde,že je to možné. Že je zaplaceno o vše postaráno. Každá slza z očí Jím bude setřena.

Zkusme si to trochu představit.  I když ty představy pro nedostatek poznání dost kulhají.

 Jsem neznámý, nuzný žebrák, v hadrech, žíznivý, hladový, prokřehlý, rozbolavělý a hlavně nežádoucí odevšad vyhozen a zcela jistě tímto světem nemilovaný.

  A pak přichází neuvěřitelné pozvání,  račte dál hotel all inclusive vás vítá nač si vzpomenete ba i to co si ani neumíte sami představit.Veškerá péče, veškerá láska, veškerá něha, nejčistší milování a úplné přijetí.

 Radost pak není otázkou či ovlivněna momentální dispozicí, nebo nějakou příznivou konstalací, ale její oprávněnost vychází z Božího neměnného příslibu.

Tento Boží příslib je tou pravou a opravdovou skutečností a ten je potřeba mít neustále na mysli a patřičně jej také opečovávat  (posilovat, chránit, opakovat si jej a důvěřovat v něj).

Každá odevzdanost do Boží vůle sytí duši.

Pán Ježíš říká:,, Mým pokrmem je konat vůli mého Otce!“

Je pravda, že Pán posílá kříže. To je fakt. Ale i tato prostá pravda si zasluhuje přirovnání. Bůh se chová jak  matka, která dává dítěti hořký lék, který jej jediný může uzdravit. Dítě jej samo sebou nechce. Ona je a vždy by byla ochotna si jej vzít za něj sama pro uzdravení svého milovaného dítěte. Tedy řeč je stále o léku -kříži. Vezme-li si však lék vždy jen ona matka to dítě může i umřít!!!

V evangeliu existuje mnoho příkladů dělby práce. Jeden zaseje druhý žne. Ježíš už za svého života jednal tak, že nešlo dohlédnout  za horizont jeho činů. Uzdraví chromého a zároveň při tom uvěří ti kdo jsou kolem. Odpouští Marii Magdalské a pří tom poučí o Boží lásce nejen svého hostitele, ale všechny kolem a i ty co se to dozví. Svolí k rozhovoru se členem synagogy a je z toho rozhovor na celou noc a úplné obrácení Josefa z Arimatie. Ten který nesouhlasil,nerozuměl se stává jeho učedníkem a jistě ovlivňuje další a další.Jeho hrob je k dispozici atd. Pán Ježíš je ochoten dělat stále totéž i pro doplnění našeho vlastního mnohdy neduživého snažení.

Radost je opravdu pro všechny!

 Tři králové, spíše mudrcové jsou jistě kvalitní lidé. Moudří a hlavně otevření Božskému. Poslechnou stejně jako kdysi Abrahám a vyjdou za vnitřním hlasem voláním. Je velkým štěstím pro člověka, když se dobrovolně zapojí do prožívání Boží vůle! A mnohdy se k nám dostane Boží vůle i skrze lidi nehodné např. Herodes.  Příkladem mohou být i tak zvaní jednoročáci. Co řicházejí jednou ročně o Vánocích na půlnoční do kostela.

Pastýři nejsou zrovna osoby duchovní připravené na kázání a přesto jdou do Betléma a svědčí o andělech a světle. Informují svatou rodinu a Maria i Josef je přijímají. Neříkají kdo to sem leze koho to sem ti čerchmanti nesou jednou za rok či při běžné denní mši svaté. Co sem leze neumí se ani chovat. Vždyť dříve nebyla mše svatá veřejnou samozřejmostí. Jen pro ty vyvolené co už chápou. (tzv. iniciační).

 Ale andělé volají:,, Velká radost pro všechen lid - úplně pro všechny!“

Plnění Boží vůle je radostí, když ji poznám, protože po ní toužím.    

 Jak je však strastiplné být do Boží vůle zapojen nevědomky, když hledám jen své vlastní zájmy.To nám nemusí být Boží vůle vůbec po chuti. Teprve, když poznáme  jak to s Boží vůlí dobře vyšlo  viz. Josef snoubenec Mariin a jeho sen.        Pak může přijít opravdová radost.

 Když všechno funguje je to jistě radost, ale co pak, když přijdou zkoušky. Na co se potom spoléhat? Tady přichází jako odpověď a vzor pravé důvěry Františkovo vyznání:,,Můj Bůh mé všechno“

Našim úkolem je nejen radost z Boha mít,ale dávat ji dál. Jen po něm jediném máme prahnout. A být také pozorní jako František i k tomu kde všude se nacházejí Boží slova a nechat se jimi zevnitř znovu a znovu usvědčit, opravit a dát jim všechnu důstojnost jež Bohu přináleží.

Radost ze Slova  jediného Boha.

 Když Kain má v úmyslu zabít svého bratra tak k němu Bůh starostlivě promlouvá.,,Proč si tak sinalý? Proč si tak vzplanul? Což nepřijmu i tebe

 budeš-li konat dobro?“…Má o něj starost, aby nevyvedl nějakou velkou neodčinitelnou strašnou věc.  Kain však neodpovídá na Boží slova. Na místo toho použije své vlastní slova, kterými pak vyláká Abela stranou a tam ho…

 I Ďábel překrucuje v ráji Boží slovo a jak to dopadlo víme všichni.

Existuje takový vtipný příměr:

,,Bůh vymyslel brambory zdravé a neškodné pro lidské zdraví. Ďábel vymyslel bramborové chipsy, ale ty už zdraví škodí. Ponejvíce v oběhovému systému člověka. Pán Bůh tedy kontroval baypasem a tu Ďábel nelenil a vymyslel zdravotní pojištění.

  Pán Ježíš bojuje na poušti s Ďáblem pomocí Božího slova vlastně sebe,že?

A dál to známe Kameny - chleby …Oponuje vždy citací z písma.

Máme tady další návod jak si udržet odstup od kazitele veškeré Boží radosti.

Je tedy na nás jak budeme nadále Boží radost prožívat. Půjdeme raději do kina, na pivo, koukat se na bednu, nebo jen tak sedět a klábosit a když ještě dobře tak o ničem.

 No když už si myslíme, že musíme můžeme pozvat k tomu všemu Pána Boha sebou? No jestli bude chtít nevím, nechám to raději na Něm a na vás.

On totiž touží po všech lidech a posílá tě jako svého anděla zvěstovat Jeho radost!  1 Petr 1, 6-9

Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

 Žalm16.: Ukážeš mi cestu k životu, + u tebe je hojná radost, *

                   po tvé pravici je věčná slast.           Zmínka o radosti

    se v písmu vyskytuje minimálně 370x tj.min.1xdenněse radovat.

 

 

 

Termíny setkání společenství

Komentář k exerciciím na Velehradě 2014

Formace - uvědomování si Boží přítomnosti - br. Pacifik Klimíček

Zamyšlení o povinnostech, br. Pacifik Klimíček