webmaster

(In)formace

 

Povinnosti člena br. společenství Sekulárního františkánského  řádu.

Zamyšlení br. Petra Pacifika Klimíčka

 

Otázka zda se někdo rozhodl Boha následovat nedobrovolně je stejně absurdní jako mluvit o povinnostech  člena br. františkánského společenství. Dříve však než se rozhodneme nicméně o těchto ,,povinnostech“ mluvit zeptejme se na jejich smysl.

Je jasné, že plnění povinností sebou nese řád a na straně druhé kde není řád tam je ten Neřád.

A pro zjištění neřáda se stačí zeptat, odkud se v člověku bere nechuť k plnění povinností a kdo miluje chaos.

 

Plnění povinností sebou nese:

*  Svobodu pro život Boží v nás. On mne přece miloval dříve a svou kázní dávám právě Bohu prostor ve mně.

*  Pokoj v srdci i kolem nás.

*  Radost kterou je možno předávat umocňovat dále. Tu dává Bůh tak za ni rychle poděkovat a neopájet se jí.Chceme přece poklad v nebi. 

 

Kázeň v plnění povinností nás mimo jiné také přivádí k sebereflexi. Pohledu kde Bůh se mi dává  v Kristovi ve stvoření celý,ale co dávám já?

 

Kdy se tedy stává dobrovolný čin povinností?

Když začne jít o závazek a právě tady se jedná o velmi opravdový závazek, vždyť jsme se nezavázali nikomu menšímu než samotnému Stvořiteli Bohu Všemohoucímu!

 

Nuže k čemu jsme se to vlastně Pánu zavázali?

Základní odpovědi vychází z druhé a třetí části Řehole - Způsob života a Život v bratrském společenství.

 

Povinnosti Františkána Sekulárního řádu :

*  Zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka s Assisi.

*  Zachovávat ducha chudoby při vzdávání se a užívání statků a hmotných potřeb.

*  Hledat v bratřích, v Písmu sv., v Církvi, v liturgických úkonech živou působící Kristovu osobnost.

*  Být lidem příkladem a hlásat Slovo (Krista), být nástrojem církve, se kterou mě váže úzké spojení.

*  Měnit svůj způsob myšlení do souladu s Kristem (denní obrácení, sebereflexe, častá svátost smíření).

*  Mít Denní modlitbu církve,denní kontemplace(Písmo,úryvky ze života svatých,liturgické texty, Fr.řehole, Fr. Konstituce, vhodné knihy.

*  Odevzdávat sebe denně do rukou Božích s důvěrou a odevzdaností ducha.

*  Plnit důsledně své povinnosti i v obtížích a pronásledováních vůči sobě, společenství a hlavně pánu Bohu.

*  Snažit se o čistotu srdce (Bože vrať mi oči dítěte, Nebudete li jako děti jistě…)Není od nás přece naivní s dětskou důvěrou se stále znovu obracet  k Všemohoucímu,který neláme hůl a v každé situaci dává novou příležitost. (Petře odpustit musíš až 77x)

*  Příjímat všechny lidi jako bratry a sestry (Jen zavři oči a představ si všechny lidi na světě (6 miliard - manželé, manželky, rodinní příslušníci, šéfové, podřízení, spolupracovníci, řidiči, prodavači, zametači i nefachčenkové) a v nich Krista Pána.

*  Usilovat o pokoj (Pohotová modlitba a i díky za problémového člověka či situaci - být připravený a mít důvěru.)

*  Naplňovat konkrétní poslání v životě.(Bůh nás k něčemu volá na nás je přijít na to jaký úkol pro nás má. Nespleteme se, když začneme jednat Pán si nás už nasměruje. Lépe jednat ihned než se vymlouvat, že jsem hledal.

 

 K čemu jsme se zavázali vůči společenství fran. bratří a sester?

 

*  Docházet   1x měsíčně na společenství (Pro mne  podpora-nejsem sám,láska bratří a sester,nádech společného života,velká rodina) Vždyť po smrti už nebudu dělat nic jiného než že s budu nimi a ne jedenkrát za měsíc,ale stále.

*  Povinnost omluvit se když nemohu přijít,vždyť není fér když nevíme co se s br. sestr. děje a máme starost. Nevíme za jaký problém(jeho,její) se modlit.Rodinná starostlivost.Ta se přece od rodiny čeká ne?

*  Povinnost zapojovat se aktivně do dění bratrského společenství.(když se ve společenství lidé střídají – ve vedení, úkolech, katechezích …a nedochází tak rychle k vyhoření bratra. Leda tak boudy schází-li se spolčo ve srubu.

*  Povinnost poslouchat své vedení (asistenty, kněze, ministry, duch.vedení, formátory atd., každého kdo může přispět k mému duchovnímu růstu. A taky růstu pokory ta taky není k zahození.

*  Povinnost poslouchat Boha (dokážu ve všem říkat –Buď vůle tvá Bohu?Co chceš abych učinil?)

*  Povinnost poslouchat Církev (poslouchat co učí a stavět se na její obranu…)

*  U těch co vedou Povinnost empatie vůči bratrovi, když něco nařizují doporučují nebo i k lítosti kárají.

*  Povinnost členů bratrstva informovat bratry, kteří vedou (slouží) o problémech- rodinné,osobní vztahy, které znemožňují fungovat bratru jako řádnému členu br. společenství.

*  Modlit se za františkánská společenství na všech úrovních a i za zemřelé bratry a sestry fr.společenství.

*  Přispívat podle možností finanč. obnosem na výdaje společenství.(Nestydět se říci,když momentálně nemám. Stydět se za to,že mám a nedám :o)

*  Povinnost být přítomen i duchem při vizitaci,která probíhá jednou za určený čas(Vždyť se jedná o rodinnou návštěvu –jistě že Kristovu.)

 

Otázka poslední kdy se stává z povinnosti dobrovolný čin?

 

Když porozumíme. A když jej vykonáme s pro Lásku a s Láskou.Když naše dobrovolnost vychází z pochopení věcí viděných ve světle Boží pravdy nám zjevené v Kristu. A ta je darem a není ničím z nás.(Co máš abys to nebyl dostal?)

Naopak naše musí (tedy měla by)být správná reakce na Boží podnět,bez něhož by tu  žádný z nás dnes nebyl.Bůh nás přivábil tím čím je k sobě,obdaroval nás a nyní s námi velmi vážně počítá!!!

 

Nabídl nám být více jeho a mi to dobrovolně přijali skrze jeho milosti. I dnes můžeme stále slyšet Boží volání: ,,Jirko, Bořku, Petře, Marto, Evo, Veroniko, Henryko, Jaruško, Alenko, Aničko, Roberte, Pavlínko, Lojzo, Františku, Ivanko,  Česlave -následuj mne a pojď za mnou.

Přijď ke mně chci tě miluji tě a zůstaň se mnou na vždy!“

 

 

 

 

 

Termíny setkání společenství

Komentář k exerciciím na Velehradě 2014

Formace - uvědomování si Boží přítomnosti - br. Pacifik Klimíček

Zamyšlení o povinnostech, br. Pacifik Klimíček